To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Procedury COVID - 19
Procedury COVID - 19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W LISIEJ GÓRZE

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

§ 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa naterenie Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracownikóworaz rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Celem procedur jest:
  1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem;
  2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 3. Regulamin i procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące  załącznik nr 1.

§ 2  OBOWIĄZKI DYREKTORA

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące
  w przedszkolu do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym  w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego z uwzględnieniem wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy przedszkola, na podstawie analizy informacji o liczbie dzieci zebranych od rodziców, którzy decydują się przyprowadzić dziecko do przedszkola
  w czasie pandemii.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
  o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.
  W związku z powyższym wymaga od rodziców/opiekunówpodpisania odpowiedniej DEKLARACJI- stanowiącej załącznik nr 2.
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji, w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika - gabinet logopedy.
 7. Wyposaża w/w pomieszczenie w zestawy ochronne, w skład których wchodzą:
  1 przyłbica, fartuch ochronny, 2 maski z filtrem FFP2,  co najmniej 10 par rękawiczek.
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Wyposaża przedszkole: w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, w mydła antybakteryjne oraz Instrukcję prawidłowego mycia rąk dla dorosłych
  i dzieci, stanowiące załączniki nr 4, 4a, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik  nr 3
 10. Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw, wyznaczając do tego pracownika.
 11. Zapewnia umieszczenie w przedsionku, przy wejściu do przedszkola Instrukcji zdejmowania rękawiczek jednorazowych, stanowiącej załącznik nr 5 oraz kosza na zużyte rękawiczki.  
 12. Nadzoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
  w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników poprzez zobowiązanie pracowników do monitoringu poszczególnych czynności (wpisywanie godziny wykonania danej czynności w karcie).
 13.  Umieszcza w pokojach: nauczycielskim, intendentki, socjalnym dla personelu,  na widocznym miejscu wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 14. Przygotowuje ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, poprzez załączenie wykazu telefonów do obojga rodziców dzieci  w  prowadzonych dziennikach zajęć.

§ 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury przynajmniej jeden raz dziennie. 
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne przedszkola.
 4. Pracownicy kuchni wchodzą do przedszkola wejściem od zaplecza kuchennego.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z przedszkola, a ponadto w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 4.
 6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po przedszkolu.
 7. Nauczyciele pracują w przedszkolu wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu:
  w ciągu jednego dnia, w każdej grupie pełnią dyżury 2 nauczycielki. Pozostali nauczyciele kontynuują edukację zdalną  z domu.
  1. Pełniący dyżur w placówce nauczyciele:
   1. Organizują działania opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne w wymiarze 5 godz. dziennie.
   2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć  w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
   3. Instruują i dają przykład, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg Instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 4a.
   4. Przypominają, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po wejściu do przedszkola,  przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
   5. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.
   6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.
   7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
   8. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
  2. Nie pełniący dyżuru w placówce nauczyciele
   1. Wykonują pracę zdalną zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2019/2020 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia pracy placówki dla nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola oraz planem miesięcznym dokumentując działania w sprawozdaniach tygodniowych.
   2. W godzinach pracy przedszkola pozostają do dyspozycji dyrektora, aby włączyć się w razie potrzeby, w niezbędne działania.
 8. Pomoce nauczyciela:
  1. Pomagają nauczycielowi w organizacji opieki nad dziećmi, w tym w czynnościach higienicznych, samoobsłudze, w wyjściu do ogrodu.
  2. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia - co najmniej raz na godzinę.
  3. Czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub jakiekolwiek objawy chorobowe. 
  4. Dokonują pomiaru temperatury u dzieci w wypadku wystąpienia objawów chorobowych.    

10. Woźne:

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, zapisując w Karcie monitoringu prac porządkowych - załącznik nr 5.
 2. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ławeczki i szafki w szatni, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, zapisując w Karcie monitoringu prac porządkowych - załącznik nr 5.
 3. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
 4. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.

 11. Pracownicy kuchni oraz intendentka:

 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 3. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji: stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
 5. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku obok magazynu.  
 6. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar.

§ 4  OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusaw przedszkolu i podpisują omówione w  § 1 pkt.3  stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w  § 2 pkt.5  DEKLARACJĘ  stanowiącą załącznik nr 2.
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacjeo stanie zdrowia dziecka. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych.
 3. Nie wolno posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji. 
 4. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało. 
 5. Rodzice pilnują, aby dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych  zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 
 7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola i podania aktualnych kontaktów w przypadku zmiany numeru.
 9. Bezwzględnie, przy każdym wejściu/wyjściu z przedszkola odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk,wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 3.

11. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do przedszkola:

 1. Przyprowadza dziecko do przedszkola tylko jedna osoba. Zaleca się, aby w miarę możliwości ta sama osoba również odebrała dziecko. 
 2. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa  w drodze do i z przedszkola.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi tylko do szatni z zachowaniem odstępu od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 metry, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( min.osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk).
 4. Pracownik dyżurujący w szatni - odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni.
 5. Rodzic każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu przynosi: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie tzw. strój przedszkolny dla dziecka.
 6. W szatni rodzic przebiera dziecko w strój przedszkolny. Rozbiera ze wszystkich ubrań „domowych”, pakuje je w szczelny woreczek i zostawia w szafce w szatni.
 7. Dziecko pod opieką dyżurującego pracownika przechodzi do sali zabaw.
 8. Rodzice mogą przebywać wyłącznie w szatni przedszkola, nie mogą przechodzić do innych pomieszczeń. Czas pobytu powinien być skrócony do niezbędnego minimum.

 

§ 5 PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

       1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do przedszkola są zamknięte. Chęć wejścia sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.

 1. Ograniczenie liczebności grup:
  1. Liczba dzieci w poszczególnych grupach, przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 4 m2na osobę i dostosowana jest do powierzchni sali.
  2. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
   i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzieci pracowników przedszkola.
  3. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować wychowawcy obecność dziecka
   w przedszkolu, na cały przyszły tydzień - do piątku, do godziny 12.00 (telefonicznie, sms).
  4. Wychowawcy do godziny 12.30 każdego piątku informują o ilości zgłoszonych dzieci dyrektorowi,  który do godziny 13.30 ustala harmonogram pracy na następny tydzień, informując o nim odpowiednich pracowników.

§ 6 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (np.  duszności, kaszel, gorączkę):
  1. pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje dziecko do gabinetu logopedy.
  2. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę lub maskę, kombinezon ochronny i rękawiczki.
  3. Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując,w miarę możliwości, 2 m odległości.
  4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
  5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a  w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112. 
  6. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
  7. Obszar, w którym przebywało dziecko  poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 2. Pracownicy zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacja sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować , że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Pracownik, będący na stanowisku pracy, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę):
  1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: gabinetu logopedy.
  2. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci do przedszkola.
  3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a  w razie złego stanu pracownika wzywa służby, które  podejmują dalsze kroki.
  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy:
  1. Organ prowadzący:
   1. Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania przedszkola. 
   2. Zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. 
   3. Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem.

 

 

                                                                                      Dyrektor
                                                                                     Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze
                                                                                                      Urszula Żebrowska

Załącznik nr 1

 do Procedur bezpieczeństwa na terenie Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze w okresie pandemii COVID-19

 

                                                                                                                                                Lisia Góra, dn. ………………………

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: ………………………………………………………

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, osób kontaktujących się z dzieckiem, nie przebywa na kwarantannie ani nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych  np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie przedszkola może dojść do zakażenia COVID – 19;
 • w  przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający          w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono, pod opieką pomocy nauczyciela, przeprowadzone do  przygotowanego wcześniej pomieszczenia, wyposażonego w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;
 • zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu  
  i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 14 czerwca;
 • Dziecko: nie   jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

 Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie przedszkola, nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

                                                                                          …………………………………………..

                                                                                  podpis rodzica/ opiekuna

Załącznik nr 2

do Procedur bezpieczeństwa na terenie Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze w okresie pandemii COVID-19

 

                                                                                                                                                Lisia Góra, dn. ………………………

 

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana / podpisany oświadczam, że:

 

 •  

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W LISIEJ GÓRZE  W OKRESIE PANDEMII COVID-19”.

 

 

 •  

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA
W LISIEJ GÓRZE W OKRESIE PANDEMII COVID-19”
związanych 
z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko
i wyłącznie zdrowego dziecka
, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola w  razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby 
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do przedszkola

 •  

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

 • w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.
 •  

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach 
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

 

                                                                           ……………………………………………..

                                                                                   czytelny podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-22