To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  CHRONIMY DZIECI
CHRONIMY DZIECI

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Nadrzędną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze jest troska o dobro dziecka, jego wszechstronny i bezpieczny  rozwój z poszanowaniem należnych mu praw i godności.  Każdy pracownik, praktykant, stażysta zobowiązany jest przestrzegać zarządzeń  i  procedur określonych w niniejszym dokumencie oraz  dołożyć wszelkich starań, by rozwój dzieci przebiegał prawidłowo i harmonijnie.

 

Rozdział I.

Objaśnienie terminów

&1

 1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, osoba odbywająca praktykę, staż.
 2. Dzieckiem w świetle prawa jest każda istota ludzka od poczęcia aż do ukończenia 18 roku życia ( tj. osiągnięcia pełnoletniości). Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
 4. Inna osoba – osoba nie będąca pracownikiem przedszkola, ani opiekunem dziecka.
 5. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno - opiekuńczy.
 6. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka oraz zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie przez jakąkolwiek osobę, w tym:

a) pracownika przedszkola,

b) opiekunów dziecka

 1. Osoba odpowiedzialna za  Politykę Ochrony Dzieci  to wyznaczony przez Dyrektora instytucji pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci  w instytucji.
 1. Danymi osobowymi dziecka są wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
 2. Zespół Interwencyjny – to zespół powołany przez Dyrektora przedszkola w trudnych przypadkach. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci, dyrektor,  nauczyciele
  z grupy dziecka, pracownicy posiadający informacje o krzywdzeniu dziecka.
 3. Zespół interdyscyplinarny – to zespół powołany przez władze samorządowe ( wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) w ramach realizacji przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia oraz organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wejść także kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż w/w.

Rozdział II.

 

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

&2

W przypadku zauważenia, że dziecko jest krzywdzone - pracownik przedszkola, opiekun lub inna osoba ma obowiązek zgłoszenia tego Dyrektorowi przedszkola lub osobie odpowiedzialnej za Politykę Ochrony Dzieci w placówce.

&3

 1. Na terenie przedszkola przez pracownika przedszkola lub inną osobę.
 1. Dyrektor (osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci) wzywają osobę podejrzewaną o krzywdzenie i informują ją o podejrzeniu.
 2. Dyrektor ( osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci) na podstawie rozmowy, o której jest mowa w punkcie 1, sporządzają: notatkę opisującą  zaistniałą sytuację, ustalone fakty oraz plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 1. działań podjętych przez przedszkole w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa;
 2. zdyscyplinowania  osoby krzywdzącej ( zgodnie z kryterium pojmowania kim jest osoba krzywdząca – pracownik przedszkola, opiekun dziecka);
  - w przypadku pracownika będącego nauczycielem przedszkola –   zdyscyplinowanie zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela (uruchomienie  postępowania dyscyplinarnego, w tym także kara porządkowa);

          - w przypadku pracownika obsługi przedszkola zdyscyplinowanie zgodnie z Kodeksem Pracy (uruchomienie postępowania dyscyplinarnego, w tym także
            kara porządkowa),   do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Policji;

 - w przypadku, kiedy krzywdzącym jest opiekun podjęcie działań wewnętrznych, takich jak rozmowa z rodzicem, spisanie kontraktu, poinformowanie rodziców o konieczności zgłoszenie podejrzenia o krzywdzeniu do odpowiednich służb, do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa włącznie.

 1. Na terenie i poza terenem przedszkola przez opiekuna lub inną osobę.
 1. Dyrektor (osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci) wzywają osobę podejrzewaną o krzywdzenie i informują ją o podejrzeniu.
 2. Dyrektor ( osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci) sporządzają notatkę z zaistniałej sytuacji w celu wyjaśnienia faktów na podstawie rozmów z: dzieckiem, osobą zgłaszającą fakt krzywdzenia dziecka i  osobą podejrzaną o krzywdzenie oraz plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące
  a) działań podjętych przez przedszkole w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa;

     b) wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku;

c) skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba;

d) działań wewnętrznych podjętych wobec opiekunów w oparciu o powyższy punkt 2, do zawiadomienie służb włącznie;

 1. Na terenie przedszkola dziecko przez dziecko (przemoc rówieśnicza).
 1. Nauczyciel, pracownik przedszkola zgłasza fakt krzywdzenia dziecka Dyrektorowi lub osobie odpowiedzialnej za Politykę Ochrony Dzieci.
 2. Dyrektor (osoba odpowiedzialna  za Politykę Ochrony Dzieci) wdraża  plan działania uwzględniający zarówno plan pomocy dziecku będącemu ofiarą, jak i środki zaradcze względem dziecka będącego sprawcą.
 3. Dyrektor (osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci) przeprowadza  rozmowę z dzieckiem sprawcą i jego opiekunami (prawnymi).
 4.  Dyrektor ( osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci) w ramach procedury wewnętrznej sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji w celu ustalenia zasad planu naprawczego.
 5. Dyrektor (osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci) monitoruje przestrzeganie przyjętych ustaleń.
 6. Jeżeli wdrożenie powyższych kroków:
 1. przyniesie oczekiwany efekt procedurę interwencji wewnętrznej można  zakończyć;
 2. nie przyniesie oczekiwanego  efektu wskazanym działaniem jest wszczęcie procedur zewnętrznych - wystąpienie do sądu rodzinnego
  z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka/rodziny;

 

 1. Dobro dziecka jest zagrożone – dziecko jest zaniedbywane.
 1. Nauczyciel, pracownik przedszkola zgłasza fakt krzywdzenia dziecka Dyrektorowi (osobie odpowiedzialnej za Politykę Ochrony Dzieci).
 2. Dyrektor (osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci) organizuje  spotkanie z  rodzicami/opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Dyrektor (osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci) ustala zasady dalszego postępowania spisane w formie  kontraktu określającego zasady współpracy w celu udzielenia pomocy dziecku.
 4. Dyrektor (osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci) informuje rodziców/opiekunów o skutkach negatywnych działań lub zaniechań wobec dziecka.
 5. Dyrektor (osoba odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) monitoruje przestrzeganie przyjętych ustaleń.
 6. W przypadku, gdy  rodzice/opiekunowie nie wyrażają chęci uczestniczenia w spotkaniu lub nie stosują się do przyjętych wspólnie zasad należy wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka/rodziny.

&4

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor powołuje zespół interwencyjny.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w &3A. 3, 3B. 3 Polityki ochrony dzieci…., na podstawie opisu sporządzonego przez Dyrektora ( osobę odpowiedzialną za Politykę Ochrony Dzieci ), uzyskanych przez członków zespołu informacji.
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne.
 4. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.


&5

 1. Plan pomocy dziecku zawierający wskazania dotyczące:
  a)działań podjętych przez przedszkole w celu zapewnienia dziecku pomocy
  b) wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku;
  c) skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba;
  d) działań wewnętrznych podjętych wobec opiekunów w oparciu o przeprowadzoną rozmowę i sporządzoną z niej notatkę;jest przedstawiany przez Dyrektora ( osobę odpowiedzialną za Politykę Ochrony Dzieci ) rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Dyrektor ( osoba odpowiedzialna za politykę Ochrony Dzieci ) informuje rodziców/opiekunów o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji ( prokuratura/ Policja lub Sąd).
 3. Po poinformowaniu rodziców przez  Dyrektora ( osobę odpowiedzialną za Politykę Ochrony Dzieci) – zgodnie z punktem poprzedzającym – Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa na prokuraturę/Policję lub do Sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka lub wnioskiem o wydanie zarządzeń opiekuńczych.
 4.  Dalszy tok postępowania leży w kompetencji służb wskazanych w punkcie poprzedzającym.

&6

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki ochrony….. .. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział III

Zasady ochrony danych osobowych

&7

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

4. Pracownik przedszkola  jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

&8

Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 

&9

1. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.

2. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik instytucji podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.

3. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

4. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

5. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

&10

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.

2. Dyrektor przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikom placówki przygotować wybrane pomieszczenie przedszkola w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

Rozdział IV

Zasady ochrony wizerunku dziecka

&11

Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

&12

1.  Pracownikowi przedszkola  nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie przedszkola bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2.   W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

4.   Osoby nie będące pracownikami przedszkola utrwalające wizerunek dziecka na nośnikach zobowiązane są do wykorzystywania go zgodnie z prawem.

&13

1. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka  utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

2.   Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. umieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola, Urzędu Gminy) – wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki ochrony…. .

Rozdział VI

Kodeks bezpiecznych relacji personel placówki - dziecko

&14

Kodeks to zasady określające, jakie zachowania są dozwolone i niedozwolone w kontakcie pracownika z dzieckiem. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ich skrupulatnego przestrzegania  w przedszkolu.

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:
 1. Karta osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Polityki ochrony…..; zawiera informacje o osobach upoważnionych do odbioru dziecka – dane osobowe osób odbieranych sprawdzane są przez nauczycieli;
 2. Szczegółowe zasady odbierania dziecka z przedszkola określa Statut przedszkola;
 3. Relacje rodzic – dziecko poddawane są bieżącej obserwacji przez pracowników przedszkola pod kątem krzywdzenia.
 1. Zabawy swobodne dzieci obserwowane są przez pracowników przedszkolaa) wszelkie zachowania wskazujące na krzywdzenie dziecka są nabieżącorozwiązywane – procedury.
 2. Posiłki spożywane w przedszkolu
 1. dzieci przygotowane posiłki spożywają o stałych porach,w wyznaczonych miejscach ( sala, jadalnia)  w zależności od przynależności do danej grupy wiekowej;
 2. pracownicy zachęcają do spożywania przygotowanych posiłków, zmuszanie do jedzenia jest niedopuszczalne;
 3. dzieci spożywają przygotowane posiłki samodzielnie, w razie potrzeby (za zgodą dziecka) dopuszczalna jest pomoc pracownika – karmienie.
 1. Aktywność wspólna dzieci ( zajęcia, zabawy zorganizowane, teatrzyki)
 1. zawsze nad dziećmi sprawowana jest opieka nauczyciela;
 2. w proponowanych dzieciom zajęciach, zabawach zorganizowanych istnieje dowolność udziału dzieci;
 3. dzieci nie są do w/w form aktywności zmuszane, dopuszczalne jest zachęcanie dzieci;
 4. zajęcia i zabawy są dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci;
 5.  zauważone ograniczenia dzieci są akceptowane, niedopuszczalne jest ośmieszanie dziecka na forum grupy;
 6. przedstawiciele instytucji ( teatrzyki, koncerty, wycieczki) mający kontakt z dziećmi są sprawdzani pod kątem wiarygodności przez Dyrektora przedszkola m.in. poprzez wywiad przeprowadzony z Dyrektorami innych przedszkoli, w których przedstawiciele instytucji już gościli;
 1. Odpoczynek dzieci – leżakowanie
 1. pora przeznaczona na odpoczynek w przedszkolu jest porą stałą wynikająca z ramowego rozkładu dnia dziecka 3,4 –letniego;
 2. dzieci nie są zmuszane do spania, dopuszczalne jest zachęcanie do poobiedniego odpoczynku;
 3. nawyki dzieci związane ze snem, zasypianiem są respektowane i zaspakajane w tym względzie ( przytulanki, pluszaki- zgodnie z potrzebami dziecka), dopuszczalne jest głaskanie po głowie, twarzy i kołysanie dziecka przez pracownika.
 1.  Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki
 1. pracownicy sprawują ciągłą opiekę i  nadzór nad dziećmi;
 2. podczas pobytu dzieci na placu zabaw pracownicy obserwują otoczenie przedszkola;
 3. podczas spacerów, wycieczek pracownicy nie dopuszczają do kontaktów dzieci z osobami nieznajomymi.
 1. Równe traktowanie dzieci
 1. dzieci są równo traktowane z poszanowaniem należnych im praw;
 2. niedopuszczalne jest: przezywanie dzieci, ponaglanie, ośmieszanie;
 3. ograniczenia i deficyty rozwojowe dzieci są respektowane.
 1. Metody wychowawcze
 1. pracownicy przedszkola znają zasady dotyczące dobrego wychowania i w sposób jednolity wdrażają  je w pracy z dziećmi;
 2. wobec dzieci stosowane są konsekwencje - jako  kary; pracownicy  odwołują się do przyjętego w grupie kontraktu grupowego wskazującego określone  normy zachowania;
 3. dopuszcza się stosowanie konsekwencji wynikających z niewłaściwego zachowania poprzez np. ograniczenie czasu spędzonego na ulubionej zabawie
  z rówieśnikami, izolacja od grupy – kącik ciszy, przemyśleń.

 

 1. Wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad funkcjonowania
  w grupie
 1. dzieci są zapoznawane z konsekwencjami działań, zachowań nieakceptowanych w przedszkolu;
 1. dzieci są wdrażane do odpowiedzialności za swoje słowa, działania, zachowania (odwołanie się do przyjętego kontraktu grupowego) poprzez ponoszenie odpowiednich konsekwencji .

Rozdział V

Monitoring stosowania Polityki

&15

1. Dyrektor przedszkola  wyznacza: p. Bogusławę Starzyk jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie niniejszej Polityki Ochrony Dzieci w przedszkolu.

2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki (m.in. poprzez okresowe spotkania całej kadry przedszkola  na ten temat), reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.

3.  Pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w instytucji.

5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazują Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej.

6. Dyrektor/ Rada Pedagogiczna wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola, opiekunom dzieci uczęszczających do przedszkola  nowe brzmienie Polityki.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

&16

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników i rodziców  i poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

 

 

Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Dzieci:   Karta interwencji

KARTA INTERWENCJI

 

 1. Imię i nazwisko dziecka

 

 

 1. Przyczyna interwencji

(forma krzywdzenia)

 

 

 1. Osoba zawiadamiająca

o podejrzeniu krzywdzenia.

 

 

 1. Opis działań podjętych przez
 2.  

Data:

Działania:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Spotkania
  z opiekunami dziecka.

Data:

Opis spotkania:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Forma podjętej interwencji

(zakreślić właściwe).

….. zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa

….. wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny

….. inny rodzaj interwencji – jaki?

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

 

 1. Dane dotyczące interwencji

(nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję)
i data interwencji.

 

 

 1. Wyniki interwencji: działania

organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka uzyskała informację o wynikach / działania placówki/ działania rodziców.

Data:

Działania:

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Załącznik nr 2 do Polityki Ochrony Dzieci:  Zgoda na udostępnianie wizerunku         dziecka.

Zgoda na udostępnianie wizerunku dziecka

Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku naszego dziecka w formie zdjęć publikowanych na stronie internetowej przedszkola lub Gminy Lisia Góra.

Proszę zakreślić odpowiedni kwadrat: 

 

  tak

 

   nie

Podpis rodziców/opiekunów prawnych    ……………………………………………

                                                                    …………………………………………..

 

Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Dzieci

Upoważnienie do odbioru dziecka

z Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze

 

My niżej podpisani, upoważniamy do odbioru z przedszkola naszego dziecka

………………………………………………………   następujące osoby:

                   imię i nazwisko dziecka

 

 1. ……………………………………………legitymującego się d.o. Nr…………………

imię i nazwisko upoważnionegoseria i nr dowodu osobistego

 

 1. …………………………………………..legitymującego się d.o. Nr…………………

 

 1. …………………………………………..legitymującego się d.o. Nr…………………

 

 1. …………………………………………..legitymującego się d.o. Nr…………………

 

Jednocześnie oświadczamy, że bierzemyna siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola do domu pod opieką w/w osób. Niniejsze upoważnienie jest ważne w okresie:………………………………………..

 

…………………………………       ………………………………………………………………

Miejscowość, data                              czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych

 


Ostatnia aktualizacja: 2016-04-21