To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Koncepcja i Statut
Koncepcja i Statut
Koncepcja Pracy na lata 2013-2018
GMINNE PRZEDSZKOLE W LISIEJ GÓRZE
 

Misja:

W naszym przedszkolu zapewniamy wszystkim wychowankom wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój. Sprawiamy, że każde dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesów, ale też do radzenia sobie z porażkami.


Cele strategiczne:

1. Doprowadzamy do zrozumienia, przeżywania i wprowadzania do swoich codziennych zachowań podstawowych wartości, takich jak: miłość, dobro, szacunek, odpowiedzialność, piękno, przyjaźń, patriotyzm.

2.     Uczymy dzieci umiejętności nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z ludźmi oraz harmonijnego współistnienia ze światem przyrody.

3. Stosujemy w pracy metody oparte na aktywności dzieci, samodzielnym poszukiwaniu, pobudzaniu i zaspokajaniu dziecięcej ciekawości. W tym celu dążymy do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji nauczycieli i personelu.

4. Stwarzamy warunki do wielorakiej dziecięcej ekspresji, do rozwijania indywidualnych możliwości intelektualnych talentów i uzdolnień, korygowania nieprawidłowości rozwoju, także poprzez ofertę zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

5.     Kształtujemy u dzieci poczucie patriotyzmu i przynależności do „ Małej Ojczyzny”, współpracujemy z instytucjami i lokalną społecznością.

6.  Oferujemy bardzo dobre, bezpieczne warunki pobytu i zabawy; propagujemy zdrowy styl życia,  umożliwiając atrakcyjne formy ruchu, pobyt na świeżym powietrzu i zdrowe odżywianie.

 
Absolwent naszego przedszkola:

- wykazuje chęć poznawania nowych rzeczy, jest zainteresowany nauką,

- zna i respektuje prawa własne i innych ludzi,

- przestrzega normy społeczne,  potrafi współdziałać w zespole,

- potrafi dostrzegać i reagować na potrzeby innych ludzi,

- jest aktywny i samodzielny, podejmuje próby radzenia sobie z  zadaniem.

- potrafi radzić sobie z trudnościami,

- posiada umiejętność koncentracji i dłuższego skupienia uwagi,

- zna i akceptuje zasady zdrowego i bezpiecznego stylu życia,

- jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,

- rozumie potrzebę szanowania przyrody  i środowiska,

-posiada świadomość przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej,  miejscowości i ojczyzny.


Monitorowanie rozwoju dziecka:

 Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne, udokumentowane obserwacje, prowadzone w celu zapewnienia mu optymalnych warunków do rozwoju; wobec dzieci 5-i 6- letnich dodatkowo diagnozują gotowość szkolną. Z wynikami obserwacji zapoznają rodziców dwa razy w ciągu roku szkolnego a w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, wychowawcy przekazują pisemną informację o jego gotowości szkolnej. W zależności od wyników obserwacji i badań  prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

     Metody motywowania dzieci do pożądanych zachowań: 

· nagradzanie uznaniem, pochwałą,

·  nadgradzanie poprzez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,

·  obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności,

·  przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej,

·  atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci

· drobne nagrody rzeczowe - emblematy uznania, dyplomy


    Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:

·  tłumaczenie , wyjaśnienie

·   wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowań dziecka

·  ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku w celu  autorefleksji

·  czasowe odebranie przyznanego przywileju

·  modelowanie zachowania – empatia

·  chwilowe odsunięcie od zabawy

·  brak nagrody
 

Rodzice współdecydują w sprawach własnego dziecka, zwłaszcza w zakresie:

- wyboru zajęć dodatkowych,

- udziału w zajęciach religii,

- korzystania z form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

- udziału w wycieczkach i uroczystościach,
 

Rodzice uzyskują informacje o pracy przedszkola:

- przy zapisie dzieci do przedszkola,

- podczas zebrań ogólnych i grupowych,

- podczas zajęć otwartych,

- z tablicy informacyjnej,

- ze strony internetowej,

- z ulotek tematycznych.

- podczas bieżących kontaktów z wychowawcami.

    Rodzice otrzymują  rzetelne informacje o zachowaniu, rozwoju  i postępach własnego dziecka
podczas indywidualnych kontaktów  z nauczycielem i zorganizowanych spotkań.
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-23