To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Z naszej historii
Z naszej historii
 
 
....SŁÓW KILKA O TYM CO BYŁO....
 
 
           22 marca 1962r. był pierwszym dniem funkcjonowania w Lisiej Górze przedszkola, w progi którego wkroczyło kilkudziesięciu przedszkolaków. Przedszkole to powstało dzięki staraniom podjętym przez grupę rodziców, zabiegających u ówczesnych władz oświatowych o powołanie takiej placówki. Inicjatywę podjęły min. P. Irena Golankiewicz i P. Julia Sak, które przedstawiły w Powiatowym Inspektoracie Oświaty petycję ze zgromadzonymi podpisami mieszkańców Lisiej Góry , zainteresowanych funkcjonowaniem przedszkola. W podjętych staraniach pomagała Pani D. Filipowicz, która jako nauczycielka szkoły podstawowej szczególnie rozumiała znaczenie i potrzebę zapewnienia edukacji przedszkolnej tutejszym dzieciom. Ówczesne władze samorządowe nie w pełni akceptowały istnienie tej placówki - istniały plany przeznaczenia budynku opuszczonego przez szkołę na izbę porodową lub posterunek MO. Ostatecznie jednak podjęto prace w celu przystosowania części budynku dla potrzeb przedszkola.
         Niełatwego zadania zorganizowania, a następnie prowadzenia nowo powstałej placówki podjęła się Pani Maria Zając - pełniąc w początkowym okresie obowiązki kierowniczki, nauczycielki i intendentki. I choć warunki były bardzo prymitywne, a środowisko nie w pełni akceptowało istnienie placówki, to objęła ona opieką ponad 40 dzieci. Bazę przedszkola stanowiły 2 sale, kuchnia i magazyn a wyposażenie było bardzo skromne. Kolejne lata upływały pod znakiem ciągłego poszukiwania rozwiązań i środków umożliwiających poprawę bazy materialnej i doskonalenie pracy wychowawczo -dydaktycznej. Staraniom tym towarzyszyła troska o objęcie opieką przedszkola jak największej liczby dzieci, czego efektem było utworzenie w 1969r. drugiego oddziału.
         W roku 1972 wykonano remont budynku, istotny zwłaszcza ze względu na wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz łazienki z ubikacjami. W roku 1975 po przejęciu części budynku zajmowanej dotąd na mieszkania i przeprowadzeniu kolejnego remontu utworzono trzeci oddział. Zwiększała się ciągle liczba wychowanków, a co za tym idzie także liczba nauczycielek i personelu obsługowego.
         Przedszkole z biegiem lat wzbogacało się o nowe kąciki zabaw, pomoce dydaktyczne, piękniejsze zabawki i sprzęt do zabaw w ogrodzie. Cieszyły one nie tylko dzieci, ale też stawały się powodem do dumy dla personelu, a wkrótce także władz samorządowych. Placówka była odwiedzana przez delegacje z kraju i zagranicy, wielokrotnie była też miejscem konferencji metodycznych i narad dla dyrektorów przedszkoli z terenu gminy i powiatu. Odbywały się tutaj liczne praktyki słuchaczek Liceum Pedagogicznego a następnie Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczycielskiego. Z racji pełnienia przez P. Marię Zając funkcji społecznego koordynatora metodycznego z jej pomocy korzystali nauczyciele i dyrektorzy kolejnych przedszkoli powstających na terenie gminy Lisia Góra.
         Staraniom o poprawę bazy materialnej towarzyszyła ciągła troska o podnoszenie jakości pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, wyrażająca się min. w ścisłej współpracy z metodykami wychowania przedszkolnego, stosowaniu nowatorskich metod pracy oraz dążeniu nauczycieli do dokształcania i doskonalenia zawodowego. Praca dydaktyczno - wychowawcza była wysoko oceniana podczas kompleksowych wizytacji. Wychowankowie przedszkola brali udział w licznych konkursach- nie tylko o zasięgu gminnym, ale także wojewódzkim i ogólnopolskim.
         Od 2002r. wydawaliśmy przedszkolne pisemko, którego nazwę “Wesoły Przedszkolak“ wymyśliły dzieci. Ukazywało się 3-4 -krotnie w ciągu roku szkolnego i było miejscem, gdzie przedstawialiśmy  ciekawostki z życia przedszkola, prezentowało twórczość plastyczną i literacką dzieci. Wydawanie niewielkiego nakładu możliwe było dzięki pomocy rodziców. Obecnie funkcję pisemka przejęła strona internetowa, na której właśnie gościcie.
         Od pierwszych lat funkcjonowania największymi sprzymierzeńcami naszej placówki byli rodzice naszych wychowanków. Wkładali oni dużo pracy we wzbogacenie materialnej bazy przedszkola- wyposażenie i utrzymanie ogrodu, sprzętu i mebli. Niejeden tato i dziadek pracowali naprawiając różne zabawki i sprzęty; niejedna mama i babcia były angażowane przez dzieci do uszycia nowej sukienki dla lalki czy stroju do tańca. Aktywnie i sumiennie pracują zawsze osoby skupione w Radzie Rodziców. Przyjaciół ma nasze przedszkole także we właścicielach licznych firm z terenu gminy Lisia Góra, a nawet wśród rodaków w dalekim Chicago. Dzięki pomocy sponsorów możemy częściej kupować nowe zabawki , książki i pomoce. Bardzo sobie tę pomoc cenimy, pamiętamy o nich, min. nadając honorowy tytuł “Przyjaciel przedszkola”.
        
         Do 2010r. przedszkole funkcjonowało  w budynku, zaadaptowanym blisko 50 lat temu z byłej szkoły i nauczycielskich mieszkań - wymagającym bardzo dużych nakładów na utrzymanie i remonty. Ostatnie dekady XX w. przyniosły poprawę w tym zakresie- szczególnie przeprowadzona wymiana okien , ogrzewania i modernizacja oświetlenia znacznie podniosły komfort pobytu dzieci. Jednak stan techniczny budynku  wciąż pozostawiał wiele do życzenia i nie pozwalał na rozbudowę. Dlatego w 2004r. po dokonaniu szczegółowej analizy i ekspertyzy budowlanej, podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy nowego obiektu dla przedszkola.  
 
                                                                              ...CO JEST....
               Od 29 marca 2010r.  po ponad pieciu, niełatwych latach budowy, bez żadnej przewy w opiece nad dziećmi,   przedszkole zaczęło funkcjonować w nowym  budynku . Poszczególne oddziały mają w nim znacznie większe sale zabaw i własne łazienki.  Gabinet  do zajęć indywidualnych umożliwia lepszą organizację zajęć specjalistycznych np. z logopedą lub terapeutą. Pracownicy uzyskali możliwość korzystania z pomieszczeń socjalnych i administracyjnych z prawdziwego zdarzenia.  Całe zaplecze kuchenno-gospodarcze spełnia  ostre normy sanitarne, uzyskało  akceptację inspekcji sanitarnej. Dzięki funduszom pozyskanym za pośrednictwem GOPS w Lisiej Górze blok kuchenny został bardzo dobrze wyposażony.
                Przez kolejne miesiące 2010 roku trwały prace nad  wykonaniem elewacji, wyburzeniem starego budynku, ułożeniem kostki  oraz zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola i  ogrodu.  Dokonano  też  zakupu niewielkiej działki pod plac zabaw dla  dzieci. "Przydała" się ona, aby przedszkole mogło wziąć udział w konkursie organizowanym przez firmę NIVEA. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu rodziców, nauczycielek i lokalnej społeczności udało nam się zostać jednym ze 100 zwycięzców, dla których NIVEA ufundowała bogato wyposażone place zabaw.  Kolejnym wyzwaniem był remont budynku gospodarczego, zagospodarowanie ogrodu i budowa altanki. Wkrótce potem na działce przedszkola rozpoczęła się budowa dodatkowego skrzydła budynku na potrzeby powstającego żłobka.
               Przedszkole cieszyło się coraz większym zainteresowaniem ze strony rodziców zamieszkałych w samej Lisiej Górze, jak też w sąsiednich wioskach; na zwiększenie liczby chętnych dzieci wpłynęła też zmiana decyzji rządu, dotyczącej obowiązku szkolnego 6-latków i ich pozostanie w przedszkolach.  Skutkiem tej sytuacji było powołanie w 2013 roku V oddziału  w sali zaadaptowanej z  dotychczasowej jadalni, a od września 2017r. przejęcie (jako oddziału  zamiejscowego) dotychczasowego oddziału "0" działającego w budynku Szkoły Podstawowej.
             Dzień dzisiejszy przedszkola to 162 wychowanków, w  sześciu  oddziałach - czynnych  do 10,5 godz. dziennie. Opiekę nad nimi sprawuje 12 nauczycielek, 1 nauczycielka wspomagająca, logopeda, siostra katechetka, intendentka i 8 pracowników obsługi.
                                                             
                                                                  ... I CO BĘDZIE....
 
             Nasze marzenia  wyrażone podczas jubileuszu 40-lecia przedszkola spełniły się w stu procentach. Cieszy nas zwłaszcza poprawa warunków pobytu dzieci i warunków naszej pracy, możliwość wykorzystania wielu atrakcyjnych metod pracy i pomocy dydaktycznych, udzielania dzieciom skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz własnego doskonalenia. Kolejnym wyzwaniem będzie stworzenie lepszych warunków do bezpiecznego, rozwijającego pobytu dzieci na świeżym powietrzu - dlatego marzymy o zakupie działki, która na to pozwoli.
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-01