To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Rada Rodziców
Rada Rodziców

INFORMACJE RADY RODZICÓW

      Informujemy, że  podczas zebrań w dniu 5 września 2018r. zostały wyłonione Rady Rodziców poszczególnych oddziałów. Członkowie tych Rad są przedstawicielami ogółu Rodziców,   mogą w ich imieniu  składać uwagi i wnioski dotyczące wszystkich obszarów pracy placówki.  Obowiązujący regulamin działalności Rady Rodziców określa procedurę jej wyboru, zasady funkcjonowania oraz kompetencje Rady. Z regulaminem tym można zapoznać się poniżej.      

           Zgodnie ze Statutem Przedszkola Rada może gromadzić środki finansowe, między innymi  z wpłat Rodziców. Wpłata ta jest dobrowolną darowizną. Jej dokonanie  przez rodziców umożliwia  min. dofinansowanie zakupu  paczek (np. z okazji Mikołaja i zabawy karnawałowej), organizację imprez dla dzieci, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla przedszkola oraz  upominków dla dzieci odchodzących do szkoły. 

Wpłat można dokonać u  skarbnika Rady  indywidualnie lub podczas zajęć otwartych w miesiącu październiku lub listopadzie.


REGULAMIN RADY RODZICÓW

GMINNEGO PRZEDSZKOLA

W LISIEJ GÓRZE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin niniejszy ustala się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.

 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.

 3. Statutu Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze.


II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 2

 1. Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przy zachowaniu zasady, że jedno dziecko reprezentuje jeden z rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej, o treści: RADA RODZICÓW przy Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze.

§ 3

 1. Celem Rady Rodziców jest:

1) reprezentowanie ogółu rodziców oraz zapewnienie im rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola.

2) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia i wspierania statutowej działalności przedszkola

2. Zadaniem Rady Rodziców jest:

1) organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania oraz realizacji celów i zadań statutowych przedszkola oraz współpraca z dyrektorem i nauczycielami w tym zakresie.

2) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej przedszkola

3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego
oraz postanowieniami Statutu Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze.

 

III. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY RODZICÓW

§ 4

 1. Wybory do rady Rodziców przeprowadzane są we wrześniu – na pierwszym zebraniu każdego oddziału, bez względu na frekwencję rodziców.

 2. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice wszystkich dzieci, przy czym jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach przez jednego rodzica.

 3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 5

 1. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziału. Powinna ona liczyć nie mniej niż 2 osoby, a osoby kandydujące muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

 2. Osoba która otrzyma najwięcej głosów w wyborach do rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Prezydium Rady Rodziców, jeśli zebranie nie postanowi inaczej.

 3. Jeśli kolejne osoby otrzymają tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

 4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania, na wniosek zainteresowanego członka Rady lub co najmniej ¼ liczby rodziców dzieci oddziału, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka ze składu Rady przed upływem kadencji, Rada danego oddziału wybiera swojego nowego przedstawiciela. Wybrany przez Radę Oddziału przedstawiciel wchodzi automatycznie w skład Rady Rodziców.

 6. Kadencja Rady trwa 1 rok.

 7. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców.

IV. STRUKTURA I ZAKRES ZADAŃ CZŁONKÓW RADY.

§ 6

 1. Członkowie Rady Rodziców wybierają ze swojego grona: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika , Sekretarza oraz Członka prezydium.

 2. Z grona członków Rad Oddziału powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie dwóch osób.

 3. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy :

 1. organizowanie i kierowanie bieżącymi pracami Rady

 2. reprezentowanie Rady i ogółu rodziców na zewnątrz oraz wobec dyrektora przedszkola,

 3. przedstawianie opinii i postulatów Rady dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,

 4. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie ich

 1. Przewodniczący Rady może delegować swoje zadania swemu zastępcy , a za zgodą Rady także innemu jej członkowi.

 2. Zastępca przewodniczącego wspomaga przewodniczącego w realizacji w/w zadań.

 3. Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy:

 1. prowadzenie dokumentacji Rady w tym protokołów, przygotowanie korespondencji i dokumentacji z zebrań oraz ich właściwe przechowywanie.

 2. Sporządzenie planu pracy Rady Rodziców na dany rok.

 1. Do zadań Skarbnika należy:

 1. Prowadzenie spraw finansowych Rady Rodziców, a w szczególności:

a) przygotowanie planu finansowego na dany rok szkolny;

b) ewidencjonowanie wpływów i wydatków z środków Rady Rodziców;

c) czuwanie nad realizacją przyjętego planu finansowego oraz prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców;

d) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady i przedłożenie go do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej.

 1. bieżące informowanie Przewodniczącego o dokonanych operacjach finansowych Rady Rodziców.

 1. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Prezydium Rady w tym działalność finansową.


V. KOMPETENCJE RADY

§ 7

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. uchwalanie, w porozumieniu z Rada pedagogiczną, programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków;

 2. uchwalanie, w porozumieniu z Rada Pedagogiczną, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,

 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

 4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora do organu prowadzącego przedszkole,

 5. wyrażanie opinii na temat pracy dyrektora i nauczycieli,

 6. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora przedszkola,

 7. opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację.

 

VI. ZASADY DZIAŁANIA RADY

§ 8

 1. Posiedzenie Prezydium Rady zwoływane jest nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku szkolnego.

 2. Posiedzenie Rady Rodziców lub jej Prezydium może być zwołane w każdym czasie, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady, dyrektora przedszkola lub Rady Pedagogicznej.

 3. O terminie posiedzenia Rady powiadamia jej członków Przewodniczący, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może być zwołane w trybie pilnym, na dzień następujący po powiadomieniu.

 4. Posiedzenia są przygotowywane i prowadzone przez Przewodniczącego Rady lub upoważniona osobę; z tym, że pierwsze posiedzenie w danym roku szkolnym do momentu wyboru Przewodniczącego prowadzi Dyrektor Przedszkola.

 5. Zebrania Rad Oddziałów mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Prezydium Rady Rodziców, Dyrektora przedszkola lub wychowawcy.

 6. W zebraniu Prezydium Rady Rodziców i Rad Oddziałów mogą brać udział, z głosem doradczym: dyrektor przedszkola, członkowie Rady Pedagogicznej lub zaproszeni goście.

VII. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW

§ 9

 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podjętych przez Prezydium lub ogół Rady,

 2. Uchwały Rady Rodziców zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 3. Uchwały Prezydium Rady Rodziców zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

 4. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

 5. Uchwały są protokołowane przez Sekretarza Rady Rodziców i odnotowywane na zakończeniu protokołu. Uchwały numeruje się kolejno w danym roku szkolnym.

 6. Na zakończenie protokołu wymienia się podjęte na danym zebraniu uchwały.

 7. Pod protokołem składają podpisy: Przewodniczący Rady Rodziców oraz sekretarz lub inna osoba protokołująca.

 

VIII. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.

§ 10

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

 1. z dobrowolnych składek rodziców,

 2. z darowizn osób fizycznych i osób prawnych,

 3. dochody z innych źródeł.

 1. Gromadzone środki finansowe wydatkowane mogą być na wspieranie statutowej działalności przedszkola.

 2. Środki finansowe Rady gromadzone są na oddzielnym koncie bankowym, otwartym przez Skarbnika i Przewodniczącego Rady Rodziców.

 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie planu finansowego, przyjętego przez Radę na dany rok szkolny.

 4. Do ewidencji dochodów i wydatków Rady służy ewidencyjna uproszczona – księga dochodów i wydatków, a każda wpłata udokumentowana jest przez wydanie przez Skarbnika potwierdzenia na druku KP.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1.Zmiany w regulaminie mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

2. Traci moc dotychczasowy Regulamin z dnia 03.12.2007r.

3. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-16