To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Wydarzenia

REKRUTACJA 2020/21

WÓJT GMINY LISIA GÓRA
33-140 LisiaGóra,
ul. 1 Maja 7
                                                                            Zarządzenie Nr 5/2020
              Wójta Gminy Lisia Góra
          z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli/oddzialów przedszkolnych dla których Gmina Lisia Góra jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późń. zm. ) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (t.j. Dz. U, 2019 r. poz. 1148 z późń. zm.);

zarządza się, co następuje:

&1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

&2.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale Rady Gminy Lisia Góra Nr XXV/284/2017 z dnia 23.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

&3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół w których utworzone zostały oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra.

&4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra.

&5.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020
z dnia 27 stycznia 2020r.
Wójta Gminy Lisia  Góra
 
Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli/oddzialów przedszkolnych
dla których Gmina Lisia Góra jest organem prowadzącym.

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym rodzice dziecka już uczęszczającego do przedszkola składają deklarację w rzedszkolu.

     od 17 lutego 2020r.
do 21 lutego 2020 r. do godz. 15.00

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola       publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w ost owaniu rekrutac • n m.

od 02marca 2020 r.
do 27 marca 2020 r.
do godz. 15.00
od 04 maja 2020r. 
do 15 maja 2020r.
do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt I oraz wykonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 usta Prawo oświatowe.

do 10 kwietnia 2020r. do godz. 15.00

do19 maja 2020r.
do godz. 15.00

4,

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 kwietnia 2020r.
    do godz. 15.00
    20 maja 2020 r.
    do godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy rodziców, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole we wniosku

od 16 kwietnia 2020r.
do 24 kwietnia 2020r.
do godz. 15.00
od 21 maja 2020r.
do 27 maja 2020r.
do godz. 15.00

 

6,

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 kwietnia 2020r.
do godz. 15.00
29 maja 2020 r.
do godz. 15.00

7.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kand datów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyj ęcia.

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

90

Złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń
Zapraszamy

wszystkie dzieci na karnawałowy "Bal czterech pór roku"
w środę 19 stycznia od godz. 9.15

Karnawałowe stroje mile widziane!
komentarzy: (0)
data dodania: 2011-01-19 23:38:37