To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Wydarzenia

REKRUTACJA 2019/20

WÓJT GMINY

LISIA GÓRA

33-140 LisiaGóra, ul. 1 Maja 7

                                                                            Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli/oddzialów przedszkolnych dla których Gmina Lisia Góra jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (t.j. Dz. U, 2018 r. poz. 996 ze zm.);

zarządza się, co następuje:

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale Rady Gminy Lisia Góra Nr XXV/284/2017 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół w których utworzone zostały oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lisia Góra.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli/oddzialów przedszkolnych
dla których Gmina Lisia Góra jest organem prowadzącym.

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym rodzice dziecka już uczęszczającego do przedszkola składają deklarację w rzedszkolu.

od 18 lutego 2019 r.

do 22 lutego 2019 r. do godz. 15.00

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola       publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w ost owaniu rekrutac • n m.

od 04 marca 2019 r.
do 29 marca 2019 r.
do godz. 15.00
od 06 maja 2019r. 
do 17 maja 2019r.
do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt I oraz wykonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 usta Prawo oświatowe.

do 11 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

do 21 maja 2019r.
do godz. 15.00

4,

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00
    22 maja 2019 r.
    do godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy rodziców, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole we wniosku

od 17 kwietnia 2019 r.
do 26 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00
od 23 maja 2019r.
do 29 maja 2019 r.
do godz. 15.00

 

6,

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00

30 maja 2019 r.
do godz. 15.00

7.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kand datów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyj ęcia.

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

90

Złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
Wójta Gminy Lisia Góra

 

 

REKRUTACJA 2019/20